Clinic Network

ยินดีต้อนรับ


สู่แหล่งความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสุขภาพกายและสุขภาพทางเพศที่ดี

ลองอ่านต่อสิครับ

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ
รวมทั้งปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยเฉพาะและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คุณรู้ว่า
หากคุณสนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ขณะนี้คลินิกสุขภาพชายใน
เครือข่ายของเราได้ปรับปรุงบริการใหม่และเสนอทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพทางเพศที่หลากหลายโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเข้าใจในสิ่งที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายต้องการ

คนเราเปลี่ยนกันได้

โดยทั่วไป คุณจะเห็นว่ามักไม่ค่อยมีบริการด้านสุขภาพ
สำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยเฉพาะ บริการที่มีอยู่
ส่วนใหญ่มักเป็นบริการสำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก หรือ
ผู้สูงอายุ ในขณะที่...ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก็ต้องการการดูแล
สุขภาพในแบบเฉพาะของตนเองเช่นกัน ซึ่งผู้ให้บริการ
โดยทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ และนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพเท่าที่ควร
“CHANGE” จึงเป็นโครงการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง


สุขภาพทางเพศคืออะไร?

สุขภาพทางเพศคือ ผลรวมของสุขภาวะทางกายภาพ
อารมณ์ จิตใจ และสังคม ในมิติของเพศวิถี สุขภาพ
ทางเพศไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงการปลอดจากโรคภัย
ไข้เจ็บ การหย่อนหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น
แต่ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติในเชิงบวกบนพื้นฐาน
ของการยอมรับต่อเพศวิถีและสัมพันธภาพทางเพศ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความสุขโดยปราศจาก
การบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง
(คำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก)

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ว่ามีอะไรหลายอย่าง
ที่มีผลต่อ
ความสุขทางเพศ

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นนิยามกว้างๆ
ทางสาธารณสุขศาสตร์เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมทางเพศ
ระหว่างชายด้วยกัน ไม่ว่าชายผู้นั้นจะมีอัตลักษณ์
ทางเพศ แรงจูงใจในการมีเพศสัมพันธ์ หรือถือว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชน” ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ คำว่า ชาย
และเพศสัมพันธ์อาจตีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ
บริบททางสังคมและตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
ดังนั้นคำว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจึงครอบคลุม
ถึงเพศสัมพันธ์ระหว่างชายในรูปแบบและบริบท
ที่หลากหลายแตกต่างกันไป

ชมคลิป “Hunk House: รักแท้รักษาได้”